Разстройствата на развитието притежават висок наследствен характер на фона на известните до сега ендогенни психиатрични заболявания. Тези разстройства се проявяват още в бебешка възраст или в ранното детство. При тях се наблюдава локално или глобално нарушение на определени психологични и когнитивни функции, свързани със съзряването на централната нервна система. За този тип разстройства е характерно, че те притежават устойчивост в протичането си. При тях няма ясни рецидиви или ремисии, както е при други психични разстройства. Съобразно водещата сфера, която бива засегната от нарушението в развитието, в съвременната класификация, се обособяват специфични разстройства, с които работим в Psy Health. Това са:

1.  Специфични разстройства на развитието на речта и на езика

Към тях се включват следните групи разстройства:

 • Специфично разстройство на артикулацията
 • Разстройство на експресивната реч
 • Разстройство на рецептивната реч
 • Придобита афазия с епилепсия (Синдром на Landau-Kleffiner)
 • Други, неуточнени
2. Специфични разстройства на развитието на училищните умения

Към тях се включват следните групи разстройства:

 • Специфично разстройство на четенето
 • Специфично разстройство на правописа
 • Смесени разстройства на училищните умения
 • Други, неуточнени
3. Специфично разстройство на развитието на двигателните умения

При този тип разстройство не следва да се откриват клинични данни за черепно-мозъчна травма, неврологично или специфично интелектуално нарушение, което да обосновава забавянето в двигателните умения. При специфично разстройство на развитието на двигателните умения децата срещат сериозни затруднения при задачи с фината или общата моторика. Техните графични и общи двигателни умения са под очакваното за възрастта. Това разстройство си проличава, когато децата още са в ясла и то става все по- отчетливо, когато детето тръгне на училище. Неговите специфични задръжки в развитието на двигателните му умения в един по-късен етап се съпровождат от различни социални, емоционални и поведенчески проблеми.

4. Смесено специфично разстройство на развитието

Към това разстройство на развитието са налице множество специфични разстройства на развитието у една и съща личност, като нито едно от тях не преобладава достатъчно над другите в актуалния болестен процес, за да се обоснове наличието на друга водеща диагноза.

5. Генерализирани разстройства на развитието

Към тях се включват следните групи разстройства:

 • Детски аутизъм
 • Атипичен аутизъм
 • Синдром на Rett
 • Синдром на Asperger
 • Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения
 • Друго дезинтегративно разстройство в детството
 • Други, неуточнени

При повечето разстройства на развитието по едно и също време се нарушават езиково-говорните функции, зрително-пространствените умения, двигателната активност и координация. Въпреки перманентния характер на това разстройство, често силата и интензитета на симптомите намаляват със съзряването на възрастта. Комплексността на специфичните разстройства на развитието налагат работа с клиента от мултидисциплинарен екип от специалисти – психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, кинезитерапевти и други. При индивидуален и при подходящ за личността подход лицата, диагностицирани със специфично разстройство на развитието, могат да развият самостоятелни адаптивни и социални умения при дейности от ежедневието. От страна на близките е необходимо търпение, уважение, постоянство и обич.

За повече информация – моля, свържете се с нас!