Какво дава доброволчеството на младия човек?

Доброволчеството дава чувства на лична удовлетвореност, завършеност и свързаност. То доставя на младите усещане, че притежават достатъчно сили и качества, с които да се изправят срещу неправдите, и им носи силни чувства за справедливост, благополучие и споделено щастие. Доброволчеството дава също добра възможност на младите да изследват професионалната си идентичност и да създават полезни контакти със свои съмишленици и/или бъдещи работодатели.

Какво мотивира младите хора да се включат като доброволци в дадена кауза?

Това, което мотивира младите хора към доброволчество, често е естественият им стремеж към себеактуализация и желанието за съревнование със собствените им значими авторитети. Когато младият човек прави своя избор да участва в една или повече доброволчески програми или фондации, той избира не само себе си, а и човека изобщо – такъв, какъвто иска да го види в обществото. Обмяната на опит и споделянето на едни и същи ценности и идеи надграждат усвоените в семейството умения като емпатия, подкрепа, съпричастност, работа в екип, приемане на другите и т.н.

Как доброволчеството може да се използва като средство за развитие на лидерски умения и повишаване на увереността у младите хора?

Когато пред младежите се постави ясна цел, стимулира се креативността им и им се даде сигурно пространство за работа, те могат да развият своите лидерски умения и да предложат страхотни идеи за благотворителност. Чрез извършването на доброволческа дейност (нейното планиране, координиране и реализиране) увереността и самочувствието на младежите нараства. Те виждат резултата от работата си, от своето себезаявяване и от отстояването на  социалната си роля.

Как може да насърчим младежите да се включат в доброволчески инициативи? 

Информираността, съпричастността и подкрепата са трите основни стълба, които насърчават доброволческата дейност. Когато у младежите възникне естественият им стремеж за свързаност с околните и за грижа към тях, той трябва да бъде чут и трябва да бъде насърчаван от обкръжаващата ги среда, а не да се обезценява или да се осмива. Ролята на възрастните е, не само да дават личен пример чрез делата си, а и да информират децата за възможността им да участват в различни доброволчески кампании и институции. Подкрепянето на съпричастността сред младите и участието им в доброволчество, както споменах в началото, носи чувство на лична удовлетвореност, завършеност и свързаност.


Фрагменти от интервюто ми със журналиста Стефани Зорова са включени в статията й за Дневник ТУК.
За повече информация – моля, свържете се с нас!