Агресията е инстинктивна форма на поведение, която се изразява чрез действие или съвкупност от действия, целящи да нарушат физическата и психическата цялост на индивида. Според начина, по който се проявява агресията, тя се разделя на: мълчалива; вербална; физическа и/или сексуална. Съвкупността от злонамерени агресивни действия, с които се цели умишлено да се навреди на друго лице (да му се причини болка, неудобство, унижение) се нарича тормоз. Той може да бъде индиректен или директен.

Индиректен тормоз – „мобинг“

Мобингът е вид индиректен, целенасочен и повтарящ се тормоз, извършван от няколко лица към конкретна личност в групата. Участниците в него действат системно по завоалиран начин, без пряко да нараняват жертвата, като я лишават от близост, социални контакти, подкрепа, приятели и т.н. Тази форма на тормоз може да включва настройване на другите срещу жертвата, говорене зад гърба й и разпространяване на злепоставящи слухове, разваляне на отношенията с близките й хора, поставяне в социална изолация (като не я канят да играе с другите, не я канят на рождени дни, на разходки, на забави и т.н.). Когато индиректният тормоз е успешен, жертвата се чувства изолирана, сама, неприемана в групата, нежелана и нехаресвана.

 Пряк тормоз – „булинг“

Булингът е умишлен, системен и съзнаван тормоз, в който по- силният от дадена група злоупотребява със своята позиция над по- слабия, като се цели да му се причини физическа и/или психическа болка. В училищна среда този тормоз се среща предимно под формата на унижения, принуждаване към извършване на неприлични действия, заплахи, обиди, бутане, блъскане, биене, плюене, кражба или чупене на лични вещи, влизане в електронния профил на съученик и/или злоупотреба с личните му данни. По- рядко булингът и мобингът, в училище, се срещат под формата на унижаване от страна на учители към конкретен ученик.

Тормозът в училище

Обикновено мобингът и булингът се извършват заедно към избрано от групата лице. Индиректният (психически тормоз) към избрания ученик често прераства във физическа саморазправа. В училище сред по- малките ученици (до 4- ти клас) по- характерен е индиректният тормоз, докато при по- големите ученици по- често се среща директният тормоз (физически, сексуален или кибертормоз). При всички форми на мобинг и булинг потърпевшите могат да развият трайни и тежки психологически или психосоматични страдания. Те могат да отнемат години на възстановяване при работа с експерт по психично здраве.

За повече информация, моля – свържете се с нас!